Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe dla uczniów:


Koło teatralne- prowadzone przez p.Jolantę Oliwę

Koło taneczne - prowadzone przez p. Agnieszkę Skrzypek-Porębę

Koło ortograficzne - prowadzone przez p. Teresę Targońską

Koło muzyczne - prowadzone przez p. Łukasza Wasyluka

Koło matematyczno-informatyczne - prowadzone przez p. Andrzeja Woźniackiego 

 

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA

Cele konkursu:

 • Motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników nauczania i zachowania;
 • Kształtowanie odpowiedzialności za wyniki pracy zespołu klasowego;
 • Integracja zespołów klasowych wokół realizacji określonego celu;
 • Wdrażanie do podejmowania działalności na rzecz szkoły i klasy;

 

Adresatami konkursu są uczniowie klas II ? VI.

 

Klasy oceniane są w następujących kategoriach:

 1. wyniki dydaktyczne klasy (średnia ocen); oraz średnia ocen zachowania klasy (oceny zachowania przeliczane są wg następującej punktacji wzorowe ? 5 pkt; bardzo dobre ? 4 pkt; dobre ? 3 pkt; poprawne ? 2 pkt; nieodpowiednie ? 1pkt; naganne ? 0 pkt);
 2. średnia frekwencja;
 3. czytelnictwo (liczba przeczytanych książek na ucznia);
 4. wystrój klasy;
 5. inicjatywy klasy oraz zaangażowanie klasy w działalność na rzecz klasy i szkoły (udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, udział w kołach zainteresowań, imprezy klasowe i szkolne, itp.);

 

 

Informacje dodatkowe:

 • Komisja konkursowa dokonuje oceny klas dwa razy w ciągu roku szkolnego: po klasyfikacji śródrocznej oraz po klasyfikacji końcoworocznej.
 • Sprawozdanie dotyczące kategorii 5 (zaangażowanie klasy....) dostarcza komisji wychowawca klasy na tydzień przed zakończeniem każdego semestru.
 • W grupie wiekowej klas II- III wynik w kategorii ?średnia ocena klasy? to procent najlepszych uczniów w klasie (w stosunku do ogólnej liczby uczniów w klasie) podanych przez wychowawcę do protokołu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 • Oceny klas dokonuje komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły, składająca się z nauczycieli nie będących wychowawcami lub innych osób dorosłych oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 • W kategorii 5b konkursy, które tylko w nazwie mają np. okręgowy, wojewódzki, ogólnopolski itp. a które nie są etapowe, zaliczane będą do konkursów kategorii 5a.
 • Klasa laureat konkursu SUPER KLASA otrzymuje puchar przechodni dyrektora szkoły, pamiątkowy dyplom oraz w miarę możliwości nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców.

1.a. Średnia ocen i średnia zachowania klasy (dotyczy klas VI ? VI):

 

4,7 ? 4,3 ? 5 pkt

4,2 ? 3,9 ? 4 pkt

3,8 ? 3,6 ? 3 pkt

3,5 ? 3,3 ? 2 pkt

3,2 ? 3,0 ? 1 pkt

2,9 ? 1 pkt

 

1.b. Średnia ocen i średnia zachowania klasy (dotyczy klas II ? III):

 

50% i więcej ? 5 pkt

40% i więcej ? 4 pkt

30% i więcej ? 3 pkt

20% i więcej ? 2 pkt

10% i więcej ? 1 pkt

 

Punkty zmieniają się o 1 co 10%

 

 1. Czytelnictwo (dotyczy klas II ? VI):

Liczba książek na ucznia:

15 i więcej ? 5 pkt

12 ? 14 ? 4 pkt

9 ? 11 ? 3 pkt

6 ? 8 ? 2 pkt

3 ? 5 ? 1 pkt

mniej niż 3 ? 0 pkt

 

 1. Frekwencja (dotyczy klas II ? VI):

powyżej 95% ? 5 pkt

94% - 92% ? 4 pkt

91% - 89% ? 3 pkt

88% - 86% ? 2 pkt

85% - 83% ? 1 pkt

do 82% ? 0 pkt

 

 1. Wystrój klasy (dotyczy klas II ? VI):

Średnia punktów przyznana przez osoby oceniające wystrój: dwie osoby dorosle i dwóch uczniów z SU oceniających niezależnie. Każdy może przyznać po 5 pkt (można przyznawać po 0,5 pkt)

 

 1. ?Inicjatywy? klasy(dotyczy klas II ? VI):

Kategorie :

  1. Udział w konkursach:
 • min.1 konkurs na ucznia na etapie szkolnym ? 1 pkt;
 • min 2 konkursy na ucznia na etapie szkolnym ? 2 pkt;
 • min 3 konkursy na ucznia na etapie szkolnym ? 3 pkt;
 • min 4 konkursy na ucznia na etapie szkolnym ? 4 pkt;
 • min 5 i więcej konkursów na ucznia na etapie szkolnym ? 5 pkt;

 

  1. Reprezentowanie szkoły na konkursach przedmiotowych/artystycznych i olimpiadach wyższego szczebla:
 • etap gminny 2 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;
 • etap okręgowy / powiatowy 3 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;
 • etap wojewódzki 4 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;
 • etap ogólnopolski 5 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;

 

  1. Imprezy klasowe i szkolne po 1 pkt za każdą inicjatywę lub imprezę.

  1. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;
 • po 1 pkt za każdy wyjazd uczniów danej klasy tworzących drużynę (dotyczy gier i dyscyplin zespołowych typu siatkówka, koszykówka, piłka nożna, sztafeta itp.)
 • po 1 pkt za każdego ucznia z danej klasy w rozgrywkach indywidualnych np. tenis stołowy itp.

DYREKTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DODAWANIA PUNKTÓW

 

 

mgr Lidia Trochym - dyrektor szkoły, nauczyciel religii

mgr Marta Dzikoń-Dziura - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
lic. Jolanta Oliwa -
nauczyciel kształcenia zintegrowanego (urlop)
mgr Aleksandra Różewska-Bober -
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
lic.Urszula Flis - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Teresa Targońska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Agnieszka Skrzypek - Poręba - nauczyciel języka polskiego

mgr Krzysztof Łysiak - nauczyciel wychowania fizycznego, techniki

mgr Joanna Niewęgłowska-Gołółka - nauczyciel języka angielskiego
(urlop)
mgr Katarzyna Ryczek -
nauczyciel języka angielskiego (zastępstwo)
mgr Anna Zaborek - Trubalska - nauczyciel przyrody, bibliotekarz
mgr Łukasz Wasyluk- nauczyciel religii

mgr Andrzej Woźniacki - nauczyciel matematyki, informatyki
mgr Monika Tomczak - nauczyciel plastyki, muzyki
mgr Wioletta Tryk - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Rafał Maj -nauczyciel historii
mgr Justyna Orłowska-Wojtan - logopedia
mgr Magdalena Majewska - nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Bielak - pedagog szkolny


 

Uczeń ma obowiązek:

1.         Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.         Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnień na zajęcia, uczeń jest zobowiązany do przybycia do sali, w której się one odbywają.

3.         Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

4.         Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5.         Uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.

6.         Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych- usprawiedliwienie nieobecności uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (kopia lub oryginał). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na zajęciach.

7.         Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.

8.         Dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.

9.         Godnego, kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.

10.       Dbania o piękno mowy ojczystej.

11.       Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

12.       Podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

13.       Podporządkowania się zarządzaniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

14.       Przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)         uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

b)         przeciwstawia się objawom wulgaryzmu i brutalności,

c)         szanuje poglądy i przekonania innych,

d)        szanuje godność i wolność drugiego człowieka,

e)         zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.

15.       Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów:

a)         uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

b)         nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

c)         zachowuje czysty i schludny wygląd.

16.       Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.

17.       Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice są zobowiązania osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszt jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

18.       Noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego.


 

Uczeń ma prawo:

1.         Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły.

2.         Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania.

3.         Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązaniu pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

4.         Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

5.         Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły.

6.         Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

7.         Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

8.         Odpoczynku, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

9.         Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami.

10.       Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

11.       Powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbywać tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

12.       Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy.

13.       Pomocy ze strony kolegów.


 

Nie biję i nie prowokuję innych.

Nie wymuszam, nie grożę, nie szantażuję.

Nie używam brzydkich słów i nie wykonuję brzydkich gestów.

Nie wykluczam nikogo z naszego grona.

Nie dotykam nikogo bez jego zgody.

Nie ruszam, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności.

Nie wyśmiewam innych i nie obmawiam.

Słucham uważnie innych.

Nie jestem sędzią i wykonawcą wyroków.